2de Schooladvies VO

Bij leerlingen die de basisschool verlaten wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat zijn de capaciteiten van de leerling?
  • Welke didactische vorderingen heeft de leerling behaald op de domeinen technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen?
  • Hoe beleeft de leerling het schoolse leven?
  • Hoe wordt de leerling door de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers beleefd?

Het doel van het onderzoek is het 1e schooladvies (het schooladvies van de basisschool zelf) te versterken door een 2de of 3de schooladvies (dit laatste is het geval als de Cito-toets als 2de schooladvies fungeert).

Leerlingen worden gescreend volgens de kwadrant®methode. Microconsult organiseert in samenwerking met de basisschool een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders om ‘de spelregels’ uit te leggen en de resterende vragen over het onderzoek te beantwoorden.

Vervolgens dienen de ouders/verzorgers via een strookje, dat toegevoegd is aan de voorlichtingsbrief, toestemming te geven voor de deelname aan het onderzoek. Tevens worden zij verzocht het anamneseformulier in te vullen (niet verplicht). Er wordt geen onderzoek afgenomen bij leerlingen waarvan de ouders geen schriftelijke toestemming hebben gegeven. Het onderzoek is onafhankelijk: vooraf aan de bespreking zijn de leerkrachtformulieren met het 1e schooladvies ingevuld.

Het rapport van Microconsult representeert de uitkomsten van het onderzoek met een uitslag/conclusie. De basisschool is het eerste aanspreekpunt in de nazorg. In incidentele gevallen is na overleg (individueel) natesten mogelijk.