Expert training

Elke school heeft medewerkers die zich steeds verder willen specialiseren in kwalitatief hoogwaardige leerlingbegeleiding. Vaak zijn zij al op dit terrein vanuit hun zorgfunctie in school actief en volop een vraagbaak voor collega’s. Het gevaar dreigt dat zij ‘overvraagd’ worden waardoor de werkdruk onverantwoord kan toenemen. Menig talent is in het verleden op deze wijze opgebrand!

Eerste doel van de training is dat met behulp van de kwadrant®methode de deelnemers bij toenemende werkdruk in staat blijven het plezier in hun werk te behouden. Tweede doel is hoe werkzaamheden op het gebied van de zorg adequaat naar mentoren zelf en/of specialisten in of buiten de school kan worden gedelegeerd.

Microconsult organiseert werkbijeenkomsten ter ondersteuning van de experts op het gebied van leerlingbegeleiding in uw school. Deze bijeenkomsten hebben vooral  het karakter van intervisie. De agenda van de bijeenkomsten wordt in hoge mate bepaald door hen zelf.  

Leidraad in het scholingsprogramma  zijn ‘de 14 voorbeeldkwadranten®’ die in de vorm van een syllabus aan de deelnemers wordt verstrekt.